Xin chào, tôi là Hiền.

  • Một developer
  • thích cafe
  • thích bóng đá

Tôi làm

  • viết nhảm ở đây
  • viết dạo ở nhà người ta
  • thỉnh thoảng có thở thêm